Νομική Υποστήριξη

Νομική Υποστήριξη


Το Νομικό μας τμήμα, αποτελούμενο από ειδικευμένους Νομικούς στις αγοραπωλησίες ακινήτων, θα σας ενημερώσει και ασχοληθεί, εφόσον το επιθυμείτε, με όλες τις λεπτομέρειες και τις διαδικασίες της αγοραπωλησίας.

Θα ελέγξει τους Τίτλους Ιδιοκτησίας του Ακινήτου που σας ενδιαφέρει, θα ετοιμάσει τα Συμβόλαια, θα τακτοποιήσει την πληρωμή του Φόρου και θα Μεταγράψει το Ακίνητό σας στο Υποθηκοφυλακείο.

Ειδικότερα, μετά την εξεύρεση του ακινήτου και πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, απαιτείται επιστάμενος έλεγχος από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο του αγοραστή, των Τίτλων ιδιοκτησίας του ακινήτου στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο της περιοχής του ακινήτου.

Οι Νομικοί μας Σύμβουλοι:

 • Σας εξασφαλίζουν τη νομιμότητα της συναλλαγής, για αγορά ή πώληση.
 • Σας παρέχουν οποιαδήποτε ενημέρωση και νομική υποστήριξη για τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών και για κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την περαίωση της διαδικασίας της αγοραπωλησίας.
 • Εάν το επιθυμείτε, θα είναι στο πλάϊ σας και μετά την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας, έτοιμοι να σας παράσχουν οποιαδήποτε νομική υποστήριξη για τη λήψη του δανείου σας, για τυχόν περαιτέρω μεταβίβαση του ακινήτου (γονική παροχή, δωρεά, πώληση κλπ) καθώς και για οποιαδήποτε στο μέλλον πληροφορία ή νομική ενέργεια χρειαστείτε.

Έλεγχος Τίτλων  Ιδιοκτησίας
Μετά την εξεύρεση του Ακινήτου και πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, απαιτείται επιστάμενος έλεγχος από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο του αγοραστή, των Τίτλων Ιδιοκτησίας του Ακινήτου στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο και το κτηματολόγιο(αν έχει δημιουργηθεί) της περιοχής, του προς αγορά ακινήτου.
Ο έλεγχος γίνεται για να διαπιστωθεί:

 • Εάν το πωλούμενο ακίνητο είναι ελεύθερο από κάθε βάρος (Υποθήκη, Κατάσχεση, Διεκδίκηση από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή το Δημόσιο).
 • Αν έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις του νόμου κατά την απόκτηση του εν λόγω ακινήτου από τον πωλητή ή τους προκατόχους.

Ο έλεγχος πρέπει να καλύπτει χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι (20) ετών, πριν την επικείμενη αγορά του ακινήτου.
Έχει δε στόχο την πλήρη κάλυψη του αγοραστή από οποιοδήποτε νομικό ελάττωμα του προς πώληση ακινήτου, ώστε να αποφευχθούν μελλοντικά προβλήματα.

Ενέργειες Πωλητή – Δικαιολογητικά Μεταβίβασης
Ο Πωλητής πριν την υπογραφή του Συμβολαίου, υποχρεούται να προσκομίσει στο Συμβολαιογράφο που θα το συντάξει, τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

 • Για Αγοραπωλησία οριζόντιας ιδιοκτησίας (Διαμέρισμα):
  1. Τίτλος κτήσεως του ακινήτου
  2. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας όπου θα αναφέρεται ότι προορίζεται ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, από τη ΔΟΥ όπου υποβάλλει φορολογική δήλωση ο Πωλητής.
  3. Για Τίτλους κτήσης που είναι ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ,        ΠΡΟΙΚΑ ή ΔΩΡΕΑ:
   α.  Αν έχουν συνταχθεί έως και την 31.12.1984 απαιτείται:
   –         Για τις Γονικές Παροχές, Προίκες, Δωρεές:
   Μόνο αντίγραφο του συμβολαίου αυτού, ή βεβαίωση του συμβολαιογράφου που το συνέταξε, ότι αυτό συντάχθηκε μέχρι 31.12.1984
   –         Για τις Κληρονομιές:  Ληξιαρχική πράξη θανάτου από την οποία να προκύπτει ότι ο θάνατος του κληρονομούμενου επήλθε μέχρι την   31.12.1984
   β.   Αν έχουν συνταχθεί μετά την 01.01.1985 απαιτείται:
   –         Πιστοποιητικό από την αρμόδια Δ.Ο.Υ περί μη οφειλής φόρου Κληρονομιάς, Γονικής παροχής,  Προίκας ή Δωρεάς αντίστοιχα.
  4. Βεβαίωση από τον αρμόδιο Δήμο, στον οποίο υπάγεται το ακίνητο,  ότι δεν οφείλεται Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π). Για την έκδοση της βεβαίωσης απαιτείται η προσκόμιση στο Δήμο αντίγραφου του συμβολαίου του ακινήτου και ο τελευταίος λογαριασμός Δ.Ε.Η εξοφλημένος.
  5. Επικυρωμένο αντίγραφο της Άδειας Οικοδομής του μεταβιβαζόμενου κτίσματος, εάν αυτή έχει εκδοθεί μετά τις 14.03.1983. Εάν είναι προγενέστερη από τις 14.03.1983, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Πωλητή και του Αγοραστή ότι τα κτίσματα του ακινήτου έχουν ανεγερθεί πριν την ημερομηνία αυτή. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συντάσσονται ενώπιον του Συμβολαιογράφου κατά την ώρα υπογραφής των Συμβολαίων. Επίσης υπογράφεται από τον Πωλητή και τον Αγοραστή ότι το μεταβιβαζόμενο ακίνητο δεν βρίσκεται σε ρέμα, παραλία, αιγιαλό, βιότοπο, δημόσιο κτήμα, αρχαιολογικό χώρο, σύμφωνα με το Ν. 2242/94
   • Ασφαλιστική Ενημερότητα, βεβαίωση μη οφειλής από το αρμόδιο ΙΚΑ, εάν ο Πωλητής είναι έμπορος, συμμετέχει σε επιχείρηση, είναι ιδιοκτήτης νεοαναγειρόμενου κτίσματος, καθώς και σε άλλες περιπτώσεις που ο νόμος ορίζει.
   • Κτηματογραφικό Απόσπασμα από το Γραφείο Κτηματολογίου στο οποίο ο Πωλητής έχει υποβάλλει δήλωση του Ν. 2308/85, εφόσον το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή  που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
   • Βεβαίωση από τον αρμόδιο Δήμο περί μη οφειλής ληξιπροθέσμων οφειλών του ακινήτου για την εισφορά σε γη και χρήμα, εάν το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή που εντάχθηκε στο Σχέδιο Πόλεως σύμφωνα με το Ν. 1337/83 και έχει κυρωθεί Πράξη Εφαρμογής. Αν η Πράξη Εφαρμογής κυρώθηκε μετά τις 25.11.1994, ή δεν έχει ακόμη κυρωθεί, απαιτείται και Πιστοποιητικό από τον αρμόδιο Δήμο ότι έχει υποβληθεί από τον πωλητή Δήλωση Ιδιοκτησίας.
   • Άδεια της Επιτροπής του Ν. 1892/1990 εάν το ακίνητο βρίσκεται σε παραμεθόρια περιοχή.
 • Για Αγοραπωλησία Οικοπέδου με ή χωρίς κτίσμα

Εκτός από τα πιο πάνω Δικαιολογητικά απαιτούνται επιπλέον:
1.   Πρόσφατο Τοπογραφικό Διάγραμμα του οικοπέδου, με τη δήλωση του μηχανικού που το συνέταξε, σύμφωνα με το Ν. 651/1977 & Ν.1337/83
2.   Βεβαίωση του αρμόδιου Γραφείου Τ.Ο.Ε.Β, για τα αγροτεμάχια που βρίσκονται σε περιοχές που λειτουργεί  Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων, ότι δεν οφείλονται εισφορές αρδευτικών τελών.
Ενέργειες Αγοραστή

 1. Υποβολή Δήλωσης Φόρου Μεταβίβασης
  Η Δήλωση αυτή συντάσσεται από τον Συμβολαιογράφο και συνοδεύεται από τα φύλλα υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Υπογράφεται από τον αγοραστή και τον πωλητή και υποβάλλεται από τον ίδιο τον αγοραστή ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο Τμήμα Κεφαλαίου της Δ.Ο.Υ που ανήκει το ακίνητο.
  Εάν το ακίνητο βρίσκεται εκτός περιοχών αντικειμενικού προσδιορισμού, αντί του φύλλου υπολογισμού αξίας, συνυποβάλλεται Αναλυτικό Δελτίο και η αξία αγοράς του ακινήτου εκτιμάται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
 2. Σε περίπτωση Απαλλαγής Φόρου για πρώτη κατοικία, ο αγοραστής προσκομίζει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ:
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (ακόμη κι αν είναι άγαμος)
  • Αντίγραφο της Φορολογικής του Δήλωσης των δύο τελευταίων ετών
  • Αντίγραφο από το έντυπο Ε-9, επικυρωμένο από τη Δ.Ο.Υ εισοδήματός του, αν δεν υπάρχει υποβάλλει στην Δ.Ο.Υ υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει υποβάλλει Ε-9.

Δαπάνες Αγοραστή
Οι Δαπάνες που βαρύνουν τον Αγοραστή είναι οι ακόλουθες:

 • Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτου:
  Ο φόρος υπολογίζεται επί του ποσού που αναγράφεται στο συμβόλαιο (συνήθως αντικειμενική αξία)
  Ο συντελεστής υπολογισμού του φόρου είναι :
 • 3% για ποσόν μέχρι 14674 ευρώ και 3% για το υπόλοιπο ποσόν άνω των 14674 ευρώ
 • Για τα εκτός σχεδίου ακίνητα καθώς και για τις περιοχές όπου δεν έχει συσταθεί Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι αντίστοιχοι συντελεστές είναι 3% και 3%
 • Ποσοστό 1% (τέλος συναλλαγής) για τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα τα οποία περιήλθαν στην κυριότητα του πωλητή μετά την 1/1/2006.
 • Για ακίνητα που ή άδεια τους εκδόθηκε μετά την 25/11/2005 και μεταβιβάζονται για πρώτη φορά μετά την κατασκευή τους, ισχύει ποσοστό Φ.Π.Α. 24% επί της αναγραφόμενης στο συμβόλαιο αξίας, εφόσον ο πωλητής είναι εργολάβος – κατασκευαστής.

Επί του φόρου που θα προκύψει, επιβάλλεται ένα πρόσθετο τέλος 3% υπέρ του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμου ή Κοινότητας), που ανήκει το ακίνητο.
Ο Φόρος Μεταβίβασης στις αγοραπωλησίες εξοφλείται πάντοτε εφάπαξ πριν την υπογραφή του Συμβολαίου. Μόνο σε περίπτωση Γονικής παροχής, Δωρεάς ή Κληρονομιάς, ο Φόρος μπορεί να καταβληθεί τμηματικά.

 • Συμβολαιογραφικά Έξοδα:

2,5% ανάλογα τον/την Συμβολαιογράφο.

 • Δικηγορικά Έξοδα που περιλαμβάνουν:
  • Αμοιβή του Δικηγόρου που διενήργησε τον έλεγχο τίτλων του ακινήτου. Η προβλεπόμενη από το νόμο αμοιβή ανέρχεται στο ποσοστό του 1,5%.
  • Παράβολο παράστασης του Δικηγόρου για την υπογραφή του συμβολαίου. Το παράβολο είναι υποχρεωτικό στα συμβόλαια των οποίων η αξία υπερβαίνει το ποσόν των 29350 ευρώ προκειμένου για ακίνητα εντός της Αττικής και των 14674 ευρώ για ακίνητα της λοιπής επικράτειας και υπολογίζεται ως εξής: 1% μέχρι του ποσού των 44021 ευρώ  και 0,5% για ποσόν άνω των 44021 ευρώ. Εάν πρόκειται για δύο ή περισσότερους αγοραστές το όριο των 44021 ευρώ ισχύει για τον κάθε ένα από αυτούς. Το ποσόν του παραβόλου καταβάλλεται από τον αγοραστή στο Δικηγορικό Σύλλογο πριν την υπογραφή των οριστικών συμβολαίων.
 • Έξοδα μεταγραφής
  Κατά τη μεταγραφή του συμβολαίου στο Υποθηκοφυλακείο καταβάλλονται δικαιώματα του Υποθηκοφύλακα, τα οποία ανέρχονται στο 0,0475% επί της αναγραφόμενης στο συμβόλαιο αξίας συν τα έξοδα έκδοσης πιστοποιητικών.
 • Μεσιτική αμοιβή

Δαπάνες Πωλητή

 • Παράβολο παράστασης Δικηγόρου στην υπογραφή των συμβολαίων αντίστοιχο με εκείνο του Αγοραστή.
 • Φόρος Αυτομάτου Υπερτιμήματος (Φ.Α.Υ). Με τον φόρο αυτό βαρύνεται ο πωλητής, εάν το ακίνητο που πουλάει το απέκτησε μετά την 1/1/2006. Το ποσοστό του φόρου αυτού είναι :
  • 20% επί της τυχόν διαφοράς της αντικειμενικής αξίας κτήσης του με την αντικειμενική αξία πώλησής του εάν μεταβιβαστεί μέσα σε 5 έτη από την κτήση του.
  • 10 % επί της τυχόν διαφοράς της αντικειμενικής αξίας κτήσης του με την αντικειμενική αξία πώλησής του εάν μεταβιβαστεί σε διάστημα 5 έως 15 ετών από την κτήση του.
  • 5% επί της τυχόν διαφοράς της αντικειμενικής αξίας κτήσης του με την αντικειμενική αξία πώλησής του εάν μεταβιβαστεί σε διάστημα 15 έως 25 ετών από την κτήση του.

Μετά τα 25 έτη ο Φ.Α.Υ.  δεν επιβάλλεται.

 • Μεσιτική αμοιβή 2%